புதிர்நானூறு (Tamil Crossword) for PC and MAC

Crashes on launch When I installed it and launched, it crashed immediately. I tried to uninstall and install again. Still same issue. I use Moto G 2nd gen.

How to use புதிர்நானூறு (Tamil Crossword) for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type புதிர்நானூறு (Tamil Crossword) in Search bar and install it.
Now you can use புதிர்நானூறு (Tamil Crossword) on your PC or MAC.


Good. May be reduce the number of boxes and increase the font size to see the text clearly

தமிழ் அருமை எழுத்துரு தெளிவானதாக இருத்தல் வேண்டும்.... கட்டங்கள் குறைக்க பட வேண்டும்.... நான் இதிலிருந்து வெளியேறுகிறேன்

Which option to mute sound in this app?

Good. Tamil letters can be little more clear

crashes each time I open. Can't open the app to play the game. Getting crashed everytime.

Childish game Only to find the hidden words from the box

Unfortunately stopped this line again and again repeated


புதிர்நானூறு – ஒரு முழுமையான தமிழ் புதிர் விளையாட்டு. கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் தமிழ் சொற்களை கண்டுபிடிக்கும் சவால். சொற்களை கீழ்காணும் முறைகளில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.1. மேலிருந்து கீழாக 2. கீழிருந்து மேலாக 3. இடமிருந்து வலமாக 4. வலமிருந்து இடமாக 5. 45, 135,225 மற்றும் 315 பாகை குறுக்கு விட்டங்களில் (Diagonal). சொற்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.


Screenshots

Price Free
App Size MB
Instalations 100,000 - 500,000
Score 4.2
Developer Nilatech
Link

We don't provide APK download for புதிர்நானூறு (Tamil Crossword) but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *