We Grow for PC and MAC

we grow trees good for saving the earth

How to use We Grow for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type We Grow in Search bar and install it.
Now you can use We Grow on your PC or MAC.We Grow เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมกับโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลกโดยผู้ปลูกสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อโพสต์ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก ร่วมแชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปลูกต้นไม้ และการสำรวจพันธุ์ไม้หายากเพื่อการอนุรักษ์ ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลรักษาต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ และการติดตามสถิติการปลูกต้นไม้ และปริมาณกักเก็บคาร์บอน ภายใต้โครงการฯApplication Feature:1. ติดตามสถิติ ร่วมติดตามสถิติจำนวนต้นไม้ และปริมาณกักเก็บคาร์บอน ได้มีการปลูกภายใต้โครงการฯ แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก2. ปลูกต้นไม้ เพิ่มข้อมูลต้นไม้ของคุณที่ได้ปลูกไว้ และสามารถทำการแชร์ผ่าน Facebook3. สำรวจต้นไม้ เพิ่มข้อมูลต้นไม้เพื่อการสำรวจพันธุ์ไม้หายาก4. ฟีดต้นไม้ ร่วมติดตามฟีดข้อมูลปลูกต้นไม้ใหม่ๆ จากสมาชิกทั่วโลกที่ร่วมโครงการฯ6. ความรู้ เรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลรักษา และคุณประโยชน์ของต้นไม้แต่ละสายพันธุ์7. สแกน QR code สามารถเรียกดูข้อมูลความรู้ของต้นไม้ต่างๆ ภายใต้โครงการฯ ด้วยการสแกน QR codeแสดงข้อมูล8. โปรไฟล์สมาชิก แสดงข้อมูลต้นไม้ที่ผู้ใช้ปลูก แสดงจำนวนการปลูกต้นไม้ที่ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และปริมาณกักเก็บคาร์บอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.wegrow.in.th […]


Screenshots

Price Free
App Size 9.2 MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 4.5
Developer True Information Technology Company Limited
Link

We don't provide APK download for We Grow but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *